بسیاری از شکست‌های زندگی برای کسانی اتفاق می‌افتد که در هنگام تسلیم شدن نمی‌دانستند چقدر به موفقیت نزدیک هستند.

توماس ادیسون

مرجع:

“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”