صحبت کردن با خود معمولاً وجهه‌ی خوبی ندارد و ما اغلب نسبت به افرادی که با خود حرف می‌زنند قضاوت خوبی نداریم. یک تحقیق جدید نشان می‌دهد کسانی که در حین انجام کاری بلند با خودشان در مورد آن کار حرف می‌زنند احتمال اینکه بر روی کارشان بهتر تمرکز کنند بیشتر است. بر طبق آزمایشات انجام شده مشخص شد که استفاده از کلمات می‌تواند به بهبود تصویر ذهنی افراد کمک کرده و عملکرد سریع‌تری به آن‌ها بدهد.

در یک آزمایش تصاویر مختلفی به ۲۰ داوطلب نشان داده شد و از آن‌ها خواسته شد که یکی از آن‌ها را که یک موز بود پیدا کنند. به نیمی از این افراد گفته شده بود که چیزی را که به دنبال آن می‌گردند با صدای بلند تکرار کنند و نیمی از افراد دیگر باید در حین جستجو ساکت می‌ماندند. نتایج نشان داد کسانی که با خود حرف می‌زدند سریع‌تر از بقیه موز را پیدا کردند.

مرجع:

Talking to Yourself May Actually Be A Good Idea