شیرها بلندترین غرش را در بین گربه‌سانان بزرگ دارند. صدای غرش شیر می‌تواند در فاصله‌ی یک متری به ۱۱۴ دسیبل برسد و از فاصله‌ی ۸ کیلومتری نیز قابل شنیدن است.

مرجع:

Lions Roar