عسل در واقع استفراغ زنبور عسل است که آب آن گرفته شده است.

مرجع:

Bee Vomit and the True Story of Making Honey Taste Sooooo Good