آمبولانس قدیمی

این تصویر در بسیاری از وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عنوان اولین آمبولانس تاریخ منتشر شده است درحالیکه تاریخ آمبولانس به سال ۱۴۸۷ در اسپانیا برمی‌گردد. با این حال به نظر می‌رسد که این آمبولانس یکی از اولین آمبولانس‌های استفاده شده در جنگ‌های قرن بیستم باشد.

مرجع:

History of the ambulance