خورشید چند برابر زمین است؟

حجم خورشید حدود یک میلیون و سیصد هزار برابر زمین است یعنی می‌تواند این تعداد زمین را در خود جای دهد. این مقدار ۹۹٫۸۶% منظومه‌ی شمسی را شامل می‌شود. با این حال خورشید یک ستاره‌ی متوسط است.

مرجع:

HOW MANY EARTHS CAN FIT IN THE SUN?