دهان مگس از زیر میکروسکوپ

سر و دهان مگس در زیر میکروسکوپ اینگونه دیده می‌شود.