قارچ انگشتان مرده

این قارچ به خاطر ظاهری که دارد با نام «انگشتان مرده» شناخته می‌شود. قارچ انگشتان مرده جزو زیردسته‌ی قارچ‌های فنجانی می‌باشد.

مرجع:

Xylaria polymorpha