انسان برای زنده ماندن به روزانه حدود ۱۳۰۰ کالری انرژی نیاز دارد. مغز انسان روزانه حدود ۳۰۰ کالری می‌سوزاند یعنی حدود ۲۳% از انرژی بدن توسط مغز مصرف می‌شود. البته این مسئله بستگی زیادی به این دارد که ما روزانه چقدر فکر می‌کنیم.

مرجع:

How many calories does thinking burn?