قبلاً مجازات کشتن یا حتی قاچاق یک پاندا در چین اعدام بود که این قانون در سال ۲۰۱۱ لغو شد.

مرجع:

۱۳ crimes removed from death penalty list