قلب انسان روزانه حدود صد هزار بار می‌تپد و حدود ۳۰ سال طول می‌کشد تا یک میلیارد بار بزند.

مرجع:

if you were to stretch all the body’s blood vessels end to end, how many