لئوناردو داوینچی می‌توانست با هر دو دستش نقاشی بکشد.

مرجع:

Ambidexterity