بوای رنگین کمان

مار بوای رنگین کمان که نام علمی آن اپیکریتس سنچریا می‌باشد در آمریکای مرکزی و جنوبی یافت می‌شود.

مراجع:

Rainbow boa