زنان بین سن ۱۵ تا ۶۵ سالگی ۲۵۰ بار به آرایشگاه می‌روند. دلیل علاقه به تغییر مدل مو خستگی از مدل قبلی، الگو گرفتن از افراد معروف و ایجاد تغییر در زندگی می‌باشد. ایجاد یک تغییر بزرگ در زندگی، جدایی یا آشنایی، بچه‌دار شدن و … همگی اتفاقاتی هستند که زنان را به سالن‌های آرایش روانه می‌کنند. محققان دریافته‌اند که زنان در طول عمرشان حدود ۱۵۰ مدل موی مختلف را استفاده می‌کنند. در این تحقیق مشخص شد که زنان بین سن ۱۵ تا ۶۵ سالگی، سالی دو بار مدل موی‌شان را تغییر داده و حداقل یک بار رنگ موی‌شان را عوض می‌کنند.

منبع:

Women have 150 different hairstyles in their lifetime: Typical female will hit the salon to get over a break-up or copy their favourite celebrity