مردمک چشم انسان وقتی در تاریکی گشاد می‌شود تا ۱۶ برابر بزرگ‌تر می‌شود ولی مردمک چشم مارمولک خانگی در هنگام شب تا ۳۰۰ برابر بزرگ‌تر می‌شود.

مرجع:

Geckos have superpowers