مسجد نصیرالملک شیراز

مسجد نصیرالملک شیراز

عکاس: محمد رضا دمیری گنجی

مراجع:

Nasir Al-Mulk Mosque

مسجد نصیرالملک