مغز انسان با اینکه فقط ۲ درصد وزن بدن را تشکیل می‌دهد حدود ۲۰% انرژی بدن را مصرف می‌کند.

مرجع:

Earlier Model of Human Brain’s Energy Usage Underestimated Its Efficiency