مغز انسان تنها عضوی است که خود را نامگذاری کرده است.