انعکاس نقاشی ساختمان در آب

نقاشی نیویورکی «ری بارتکوس» این نقاشی دیواری زیبا را در شهر ماریامپوله‌ی لیتوانی کشیده است که در هنگام انعکاس در آب رودخانه شکل واقعی خود را پیدا می‌کند.

منبع:

This Mural Was Painted Upside-Down To Reflect Off Of The Water