گالیوم

نقطه ذوب فلز گالیوم ۳۰ درجه‌ی سانتیگراد است و اگر آن را در کف دست خود قرار دهید ذوب می‌شود.

مرجع:

Gallium