جهان نه تنها عجیب تر از چیزی است که ما فکر می‌کنیم بلکه از آن چیزی که ما بتوانیم تصور کنیم هم عجیب‌تر است.

ورنر هایزنبرگ

منبع:

“Not only is the Universe stranger than we think, it is stranger than we can think.”