نوردلینگن شهری در داخل یک گودال به جا مانده از سقوط شهاب‌سنگ