شب پره عنکبوتی لیگودیوم (Lygodium Spider Moth) با نام علمی Siamusotima aranea در تایلند زندگی می‌کند و برای ترساندن شکارچیان ظاهر یک عنکبوت را تقلید می‌کند. به این فرآیند ژنتیکی تقلید، همگونی گفته می‌شود و برای به اشتباه انداختن شکارچی فرگشت یافته است. این شب‌پره از خانواده‌ی علف‌بیدان می‌باشد.

همگونی شاپرک عنکبوتی لیگودیوم

علف بیدان

علف‌بیدان (نام علمی: Crambidae) نام یک تیره از زیرراسته پیچ‌زبانان است. شاپرک زوج استخوان و شاپرک تاج گل از گونه‌های این تیره هستند.

همگونی

همگونی یا همگون سازی یک فرآیند تقلید زیستی است که در بسیاری از جانواران مانند حشرات، پرندگان، گیاهان و … مشاهده می‌شود. در زیست شناسی فرگشتی همگونی شباهت یک ویژگی یک گونه به گونه‌ی دیگر است. این ویژگی به شکلی است که از آن‌ها مراقبت می‌کند. در مورد گونه‌هایی که شکار این فرآیند تقلید در واقع نوعی انطباق برای مواجهه با شکارچی است. این شباهت می‌تواند در ظاهر، رفتار، صدا یا بو باشد. همگونی با استتار هم ارتباط دارد که در آن یک گونه به محیط خود شباهت پیدا کرده بطوریکه دیدن آن دشوار باشد. مثال‌های معروف همگون سازی چشمدانه های ایجاد شده بر روی بال پروانه ها و شب پره ها، تقلید ظاهر گل توسط آخوندک، تقلید صدای برخی پرندگان توسط یکدیگر، تقلید بوهای جذب کننده توسط گیاهان می‌باشد. همگون سازی ممکن است حتی در بین جنسیت‌های مختلف یک جانور هم مشاهده شود بعنوان مثال یک حیوان برای فریفتن و جذب یا دفع کردن جنسیت‌های مزاحم، جنسیت مخالف خود را تقلید کند. این باور تا حد زیادی پذیرفته شده است که همگونی یک انطباق مثبت است. زیست شناسان عقیده دارند که انتخاب طبیعی ممکن است یک شکل همگون را پایدار سازد ولی لزومی ندارد که حتماً آن ویژگی را به طور دقیق تقلید نماید و دقت آن فقط در حدی است که شکار، شکارچی، جنسیت یا دیگر اهداف را گول بزند. به همین دلیل برخی همگونی‌ها ناقص هستند و فقط ظاهر یک ویژگی را دارند مثل چشمدانه که چشم واقعی نیست.

مراجع:

Moth displays ultimate deterrent evolving camouflage wings looks like SPIDER

Siamusotima

Mimicry