به جرأت می‌توانم بگویم که هیچ‌کس مکانیک کوانتوم را نمی‌فهمد.

ریچارد فاینمن

منبع:

Richard Feynman