هیچ وقت دست از یادگیری نکشید چون زندگی هیچ وقت درس دادن را متوقف نخواهد کرد.