شترمرغ با وجود اینکه بزرگ‌ترین تخم را در میان پرندگان دارد ولی با توجه به اندازه‌اش کوچک‌ترین تخم را می‌گذارد. وزن تخم یک شترمرغ بین ۱۶۰۰ تا ۲۳۰۰ گرم است. وزن یک تخم‌مرغ بین ۵۳ و ۷۳ گرم می‌باشد. پس وزن تخم یک شترمرغ را می‌توان حداقل به اندازه‌ی وزن ۲۴ تخم‌مرغ در نظر گرفت.

مرجع:

About Ostrich Eggs

EGG SIZES