پرزهای زبان زیر میکروسکوپ

پرزهای زبان انسان در زیر میکروسکوپ اینگونه دیده می‌شوند.