پرستوی دریایی پریوش گونه‌ای پرستوی دریایی کوچک است. این پرنده‌ی بسیار زیبا بومی جنوب غرب اقیانوس آرام است و به وسیله اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت در فهرست گونه‌های آسیب‌پذیر قرار گرفته است.

پرستوی دریایی پریوش

سه زیرگونه از این پرستوی دریایی وجود دارد که عبارتند از استرالیایی، اسکاتلندی و نیوزلندی. زیرگونه‌های نیوزلندی این گونه جزء گونه‌های در معرض انقراض هستند. پرستوی دریایي پریوش از سخت‌پوستان و نرم‌تنان تغذیه می‌کند.

پرستوی دریایی پریوش یک پرستوی دریایی کوچک با بدن سفید و بال‌های خاکستری مایل به آبی می‌باشد. در زمان جفت‌گیری بال‌ها و منقار رنگ نارنجی متمایل به زرد دارند و در بقیه‌ی سال تاج سیاه توسط پرهای سفید جایگزین می‌شود و منقار سیاه می‌شود.

مراجع:

Fairy tern