پرکاربردترین اسم جهان محمد می‌باشد که گمان می‌رود حدود ۱۵۰ میلیون نفر در جهان به این اسم وجود داشته باشد. پرکاربردترین نام خانوادگی جهان نیز اسمیت است که نام خانوادگی حدود ۸۶۰ هزار نفر در جهان می‌باشد.

مرجع:

Most popular baby names: The top 20 boys and girls names in England and Wales

Most Popular Names