پلی که به تونل منتهی می شود. ویرجینیا. آمریکا

پل-تونل چساپیک که ۳۷ کیلومتر طول دارد برای اینکه امکان عبور کشتی‌ها را ایجاد نماید بدین گونه طراحی شده است.

مرجع:

Chesapeake Bay Bridge–Tunnel