پوسته‌ی حلزون که به آن صدف حلزون نیز گفته می‌شود در زیر میکروسکوپ اینگونه دیده می‌شود.

پوسته‌ی حلزون در زیر میکروسکوپ

جنس این پوسته از کربنات کلسیم است. رشد آن بدین صورت است که با افاضه شدن کربنات کلسیم به صورت افزایشی رشد می‌کند. بنابراین مرکز پوست حلزون زمانی تشکیل شده است که حلزون جوان بوده است و قسمت بیرونی آن زمانی تشکیل شده است که سن حلزون بالاتر رفته است. وقتی که حلزون به بلوغ می‌رسد ممکن است یک لبه‌ی ضخیم اطراف دهانه‌ی پوسته‌اش ایجاد کند و در این مرحله رشد حلزون متوقف می‌شود. پوسته‌ی حلزون به صورت مارپیچی بوده و بیشتر این پوسته‌ها راست‌گرد هستند و چرخش آن‌ها در جهت عقربه‌های ساعت است.

مرجع:

Land snail