پیوند انگشت شست پا به دست

در صورت قطع شدن انگشت شست دست، می‌توان انگشت شست پا را به جای آن پیوند زد.

مرجع:

James Byrne has thumb replaced by a big toe by surgeons