در هنگام پیوند کلیه، کلیه‌های اصلی بیمار در جای خود باقی می‌مانند و کلیه‌ی جدید در داخل شکم پایین‌تر از کلیه‌های اصلی قرار می‌گیرد. البته این در صورتی است که کلیه‌های اولیه مشکل پزشکی برای بیمار ایجاد نکنند.

پیوند کلیه

مرجع:

Kidney transplant