در تصاویر میکروسکوپی همیشه انسان ناظر است. ولی اگر می‌توانستید به چشم انسان از زیر میکروسکوپ نوری نگاه کنید چنین تصویری را مشاهده می‌کردید.

عکس چشم انسان از زیر میکروسکوپ