برای یک انسان عادی و سالم که به نیش زنبور حساسیت نداشته باشد به ازای هر کیلو وزن حدود ۲۲ نیش کشنده خواهد بود. یعنی برای یک انسان ۶۸ کیلویی حدود ۱۵۰۰ نیش زنبور مرگ‌آور است.

مرجع:

Bee Sting Facts