من افراد تنبل را برای انجام کارهای سخت انتخاب می‌کنم. چون یک فرد تنبل راه آسانی را برای انجام کار سخت پیدا می‌کند.

بیل گیتس

منبع:

“I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it.”