کبوتر میوه‌خوار کله‌صورتی که با نام کبوتر میوه‌خوار گردن صورتی یا کبوتر میوه‌خوار تمینیک نیز شناخته می‌شود گونه‌ای کبوتر کوچک رنگی از سرده‌ی کبوتر میوه‌خوار است. این کبوتر شگفت‌انگیز بومی اندونزی است و در جنگل‌های سوماترا، جاوه و بالی زندگی می‌کند.

کبوتر میوه‌خوار کله‌صورتی

نر این کبوتر دارای سر و گردن بنفش-صورتی است و در زیر آن یک نوار سفید و در ادامه یک نوار سیاه مایل به سبز کشیده شده است. ماده‌ی این کبوتر دارای رنگ‌های کدرتر از نر است و نوار سینه‌ی آن ضعیف‌تر است.

این کبوتر از انجیرها، میوه‌های کوچک و میوه‌های کوچک بدون هسته در جنگل تغذیه می‌کند و در بین شاخ و برگ‌ها استتار خوبی دارد.

مرجع:

Pink-headed fruit dove