کورتکس پیشانی حیوانات ارتباط مهمی با هوش احتماعی آن‌ها دارد و کورتکس پیشانی کفتارها در حد نخستی‌سانان است. در تحقیقی که در دانشگاه دوک انجام شده است نشان داده شد که یک جفت کفتار مهارت حل مسئله و همکاری اجتماعی بهتری از شامپانزه‌ها دارند. نکته‌ی جالب‌تر در مورد آن‌ها این بود که در طول این تحقیق، کفتارها تمامی مسائل را در سکوت حل کرده و تنها از سیگنال‌های غیرکلامی برای ارتباط استفاده کردند.

کفتارها از شامپانزه‌ها باهوش‌تر هستند

تصور نادرستی که از کفتارها وجود دارد این است که پسمانده‌ی غذاهای شیرها را می‌خورند. محل زندگی کفتارها و شیرها مشترک است و حیوانات مشترکی را شکار می‌کنند. این باعث می‌شود رقابت شدیدی بین این دو حیوان وجود داشته باشد. آن‌ها غذای یکدیگر را می‌دزدند و اعضای جوان‌تر یکدیگر را می‌کشند. کفتارها به صورت گروهی شکار می‌کنند و ۹۵ درصد غذایی که می‌خورند حاصل شکار کردن‌شان است. یک گروه از کفتارهای گرسنه می‌تواند یک گورخر را به طور کامل در عرض نیم ساعت بخورند بطوریکه حتی استخوان‌های آن هم باقی نماند.

در گروه کفتارهای خال‌دار، ماده‌ها حکومت می‌کنند و نرهای بالغ کمترین جایگاه را دارند. زمانیکه نرها در دو سالگی به بلوغ می‌رسند گروه را ترک می‌کنند تا یک گروه جدید پیدا کنند. این یک فرآیند خشن و سخت است. وقتی که نر آلفای گروه جدید به کفتارهای جوان اجازه‌ی ورود به گروه‌شان را بدهد آن‌ها به طور دائم باید برای غذا و تولید مثل بجنگند.

مرجع:

۱۲ Wild Facts About Hyenas