کمال‌گرایی از نظر روانشناسی به حالتی گفته می‌شود که شخص تمایل بسیار شدیدی به بی‌نقص بودن کارها داشته و استانداردهای بسیار بالایی برای آن‌ها قرار می‌دهد. این رفتار همراه با خودارزیابی منتقدانه‌ی زیاد و اهمیت دادن بیش از حد به ارزیابی‌های دیگران می‌باشد. زمانیکه کمال‌گراها به اهداف خود نمی‌رسند معمولاً دچار افسردگی می‌شوند. بررسی‌ها نشان داده‌اند که ارتباط زیادی بین کمال‌گرایی نابهنجار و افسردگی وجود دارد.

پارکر محقق دانشگاه جان هاپکینز، تعریف ساده‌ای از کمال‌طلبی دارد. او می‌گوید: انسان‌های کمال‌طلب، فشاری دائمی برای حرکت به سمت هدف‌های غیرقابل دستیابی در درون خود احساس می‌کنند. آنها ارزش خودشان را با کارایی خودشان و دستاوردهایشان می‌سنجند.

مراجع:

Perfectionism (psychology)

Why Being a Perfectionist Can Make You Depressed