رکورد گینس کوتاه‌ترین خیابان جهان مربوط به خیابانی در ابنزر پلیس در اسکاتلند می‌باشد که تنها ۲٫۰۵ متر طول دارد.

رکورد گینس کوتاه‌ترین خیابان جهان

مرجع:

Shortest street