کوتاه‌ترین جنگ تاریخ، جنگ بین انگلیس و سلطان‌نشین زنگبار بوده است که در سال ۱۸۹۶ رخ داد و تنها ۳۸ دقیقه طول کشید. این جنگ با پیروزی انگلیس خاتمه یافت.مرجع:

Anglo-Zanzibar War