اگر نتوانید مطلبی را برای یک کودک شش ساله توضیح دهید خودتان هم آن را نفهمیده‌اید.

آلبرت اینشتین

مرجع:

If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself