کوسه‌ها نیز سرطان می‌گیرند. تومور یک کوسه بزرگ سفید