گوریلی که از رخت آویز لباس ساخته شده است

دیوید ماخ مجسمه‌ساز اسکاتلندی مجسمه‌هایی با رخت‌آویز لباس ساخته است که این گوریل یکی از آن‌ها می‌باشد.

مراجع:

David Mach

David Mach Creates Enormous Sculptures from Coat Hangers and Matches