عموماً گمان می‌رود که موسیقی غمگین باعث ایجاد غم در انسان می‌شود که یک احساس ناخوشایند تلقی می‌گردد. در نتیجه این سوال پیش می‌آید که اگر موسیقی غمگین باعث ناراحتی می‌شود اصولاً چرا انسان به موسیقی غمگین گوش می‌دهد؟

در تحقیقی که بر روی ۴۴ شرکت کننده انجام شد از آن‌ها خواسته شد که احساسات خود را نسبت به قطعه‌ی موسیقی پخش شده با کلمات و امتیازاتی تشریح کنند. نتایج بدست آمده نشان داد که گوش دادن به موسیقی غمگین باعث شده است احساسات عاشقانه‌ی شرکت کنندگان بروز یافته و به نوعی احساس سبک بالی کنند و غمی که از گوش دادن به این نوع موسیقی انتظار می‌رفت آنقدرها هم دامنگیر شرکت کنندگان نشود.

مرجع:

Sad music induces pleasant emotion