نوشیدن چای سبز قبل از خواب باعث می‌شود در حین خواب کالری بسوزانید. چای سبز سوخت و ساز بدن را افزایش می‌دهد که به سوزاندن کالری و کم کردن وزن کمک می‌کند.

مرجع:

How to Burn More Calories While Sleeping