حدود ۱۰ درصد جمعیت جهان چپ دست هستند.مرجع:

Handedness