تصویر دانه های شن در زیر میکروسکوپ

دانه‌های شن در زیر میکروسکوپ اینگونه به نظر می‌رسند.