شکست خوردن نشانه‌ی این است که شما در حال تلاش هستید.