گورخرها و الاغ‌ها خویشاوندی ژنتیکی نزدیکی با هم داشته و هر دو متعلق به خانواده‌ی اسبیان هستند. زانکی که با نام‌های دیگری هم شناخته می‌شود حاصل جفت‌گیری گورخر و الاغ با یکدیگر است.

زانکی هیبرید گورخر و الاغ (بیشتر…)

بیشتر